Politika IMS

Vedenie organizácie vyhlasuje hlavné zásady politiky integrovaného manažérskeho systému v súlade so zavedením integrovaného manažérskeho systému podľa požiadaviek ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a OHSAS 18001:2007 s presvedčením, že uvedené princípy budú prijaté, pochopené a uskutočňované všetkými zamestnancami.

 

1. Spokojnosť zákazníka

§  Skvalitňovaním procesu výroby určením možných rizík a príležitostí,

 

§  Rozvojom infraštruktúry a využívaním informačných technológií dosahovať zákazníkom požadovanú kvalitu za čo najkratší čas,

 

§  Kvalifikovaným prístupom zamestnancov spoločnosti k zákazníkom.

 

2. Neustále zlepšovanie všetkých procesov

§  Neustálym monitorovaním procesov, elimináciou možných rizík, prijímaním opatrení a preverovaním ich realizácie a účinnosti trvalo zlepšovať integrovaný manažérsky systém,

 

§  Hľadaním a využívaním príležitostí na zlepšovanie realizovaných činnosti zamestnancami,

 

§  Zvyšovaním odborného rastu, profesionality a environmentálnej uvedomelosti vzdelávaním zamestnancov a informovanosti o aktuálnych rizikách,
Riadeným výberom a budovaním vzťahov s relevantne zainteresovanými stranami zabezpečovať kvalitné a životnému prostrediu neškodiace vstupy pre realizáciu našich činností,

 

§  Neustálym sledovaním zmien a vzdelávaním zamestnancov zabezpečiť dodržiavanie platných právnych predpisov, a tým predchádzať haváriám v životnom prostredí, zraneniam a poškodeniu zdravia zamestnancov.

 

3. Rentabilita spoločnosti

§  Efektívnym využitím zdrojov – materiálových, finančných a ľudských na prispievanie k neustálemu rastu organizácie,

 

§  Aktívne zapojenie všetkých zamestnancov do zlepšovania integrovaného manažérskeho systému,  a tým dosahovať realizácie prác „na prvýkrát správne“.