Vedenie organizácie vyhlasuje hlavné zásady politiky integrovaného manažérskeho systému v súlade so zavedením IMS podľa požiadaviek ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a OHSAS 18001:2007 s presvedčením, že uvedené princípy budú prijaté, pochopené a uskutočňované všetkými zamestnancami.

1. Spokojnosť zákazníka

  • Skvalitňovaním procesu výroby určením možných rizík a príležitostí,
  • Rozvojom infraštruktúry a využívaním informačných technológií dosahovať zákazníkom požadovanú kvalitu za čo najkratší čas,
  • Kvalifikovaným prístupom zamestnancov spoločnosti k zákazníkom.

2. Neustále zlepšovanie všetkých procesov

  • Neustálym monitorovaním procesov, elimináciou možných rizík, prijímaním opatrení a preverovaním ich realizácie a účinnosti trvalo zlepšovať integrovaný manažérsky systém,
  • Hľadaním a využívaním príležitostí na zlepšovanie realizovaných činnosti zamestnancami,
  • Zvyšovaním odborného rastu, profesionality a environmentálnej uvedomelosti vzdelávaním zamestnancov a informovanosti o aktuálnych rizikách,
  • Riadeným výberom a budovaním vzťahov s relevantne zainteresovanými stranami zabezpečovať kvalitné a životnému prostrediu neškodiace vstupy pre realizáciu našich činností,
  • Neustálym sledovaním zmien a vzdelávaním zamestnancov zabezpečiť dodržiavanie platných právnych predpisov, a tým predchádzať haváriám v životnom prostredí, zraneniam a poškodeniu zdravia zamestnancov.

3. Rentabilita spoločnosti

  • Efektívnym využitím zdrojov - materiálových, finančných a ľudských na prispievanie k neustálemu rastu organizácie,
  • Aktívne zapojenie všetkých zamestnancov do zlepšovania integrovaného manažérskeho systému, a tým dosahovať realizácie prác "na prvýkrát správne".

Dôveryhodnosť

našich výrobkov je podporená aj faktom že naša spoločnosť je od roku 2007 certifikovaná a je držiteľom nasledovných certifikátov:

ISO 9001 systém manažérstva kvality - zaoberáme sa kvalitou našich procesov, ich riadením a neustálym zlepšovaním, aby sme mohli uspokojiť potreby našich zákazníkov za primerané ceny.

ISO 14001 systém environmentálneho manažérstva - máme zavedený systematický prístup k ochrane životného prostredia vo všetkých aspektoch podnikania.

 OHSAS 18001 systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - riešením otázok súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia a vytváraním priaznivých pracovných podmienok a vzťahov na pracovisku podporujeme optimalizáciu pracovného procesu s pozitívnym ekonomickým efektom.