Politika IMS

Spoločnosť GAMAalumínium s.r.o. na základe dosiahnutých výsledkov v oblasti integrovaného systému manažérstva, rozvoja spoločnosti a uspokojovania potrieb zákazníkov v oblasti kvality výrobkov, rozširovania sortimentu a zabezpečenia tvorby a ochrany životného prostredia a vytvárania podmienok pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, stanovuje tieto hlavné zámery integrovanej politiky.

V oblasti kvality výrobkov:

  • Zabezpečiť dlhodobú spokojnosť zákazníkov kvalifikovaným prístupom zamestnancov spoločnosti k zákazníkom, otvorenou komunikáciou a zdokonaľovaním procesu výroby pravidelnou revíziou možných rizík a príležitostí.
  • Rozvojom infraštruktúry a využívaním nových technológií dosahovať zákazníkom požadovanú kvalitu za čo najkratší čas.
  • Aktívnou účasťou na odborných výstavách prezentovať vlastné výrobky a získavať ďalšie poznatky pre skvalitnenie a zefektívnenie výroby a získanie nových zákazníkov.
  • Efektívnym využitím zdrojov - materiálových, finančných a ľudských, upevniť postavenie spoločnosti na trhu a prispieť k neustálemu rastu organizácie

V oblasti tvorby a ochrany životného prostredia:

  • Prijímať účinné opatrenia na elimináciu negatívnych environmentálnych aspektov, ktoré môžu negatívne vplývať na zdravie zamestnancov, ako aj spôsobovať záťaže na životné a pracovné prostredie.
  • Spoločnosť bude aj naďalej vytvárať podmienky pre dodržiavanie platných právnych noriem v oblasti ŽP a predchádzať znečisťovaniu nielen v rámci firmy, ale aj celého okolia.

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

  • hlavnú pozornosť orientovať na prevenciu pred úrazmi na pracoviskách,
  • pravidelne vyhodnocovať Register rizík a prijímať účinné opatrenia na ich odstránenie a tak vytvárať bezpečnú a sociálnu klímu pre spokojnosť zamestnancov.

Pre realizáciu týchto hlavných zámerov Politiky IMS neustále rozvíjať odbornú prípravu zamestnancov, získavať ich pre plnenie zámerov a viesť ich k zodpovednosti a zainteresovanosti na plnení úloh spoločnosti.

Manažment spoločnosti sa týmto zaväzuje, že tieto zámery budú rozpracované do cieľov a ich plnenie bude pravidelne vyhodnocovať.

Dôveryhodnosť

našich výrobkov je podporená aj faktom že naša spoločnosť je od roku 2007 certifikovaná a je držiteľom nasledovných certifikátov:

ISO 9001 systém manažérstva kvality - zaoberáme sa kvalitou našich procesov, ich riadením a neustálym zlepšovaním, aby sme mohli uspokojiť potreby našich zákazníkov za primerané ceny.

ISO 14001 systém environmentálneho manažérstva - máme zavedený systematický prístup k ochrane životného prostredia vo všetkých aspektoch podnikania.

OHSAS 18001 systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - riešením otázok súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia a vytváraním priaznivých pracovných podmienok a vzťahov na pracovisku podporujeme optimalizáciu pracovného procesu s pozitívnym ekonomickým efektom.